Aerobni tretman otpadnih voda

Aerobni sistemi

Sistemi difuzne aeracije

Plutajući mehanički aeratori i sistemi za mešanje

Rotacioni biloški kontaktori / RBC sistemi

Anareobni tretman otpadnih voda

Anaerobni sistemi

Oprema za anareobnu digestiju

Anode

Ugljenik i smola

Adsorpcioni sistemi

Carbon Media

Jonoizmenjivačka smola

Ugljenik i smola

Balastno prečišćavanje

Bistrila za primarni I sekundarni tretman

Sistemi floatacije rastvorenog vazduha (DAF)

Sušare

Prese za filtere

Sistemi usisnog ekrana

Sistemi za neutralizaciju i precipitaciju

Rotacione prese

Obloge i navlake

Odbojne zavese ,poklopci rezervoara za ubacivanje i izlivni graničnici

Poklopci za rezervoare i lagune pokrivači